ОБЯВА № 168 от 16.10.2020 г. за откриване на процедура за продажба на ОБВВПИ

Продажба на боеприпаси собственост на МО

1. Предмет на продажбата боеприпаси собственост на МО. Същите ще се предлагат „анблок” – за цялото количество от Списъка.

2. Краен срок за закупуване и получаване на тръжни книжа – до 15.00 часа на 22.10.2020 г.

3. Кандидатите трябва да притежават разрешение за търговия с ОБВВПИ, получено при условията и по реда на ЗОБВВПИ и Правилника за неговото прилагане, и/или лиценз или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

4. За закупуване на тръжни книжа (в т.ч. списък на предлаганото за продажба имущество) се заплащат 60.00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

5. Цената на тръжните книжа се заплаща по банков път, по сметка в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД;

IBAN: BG 52 BPBI 7942 1020 4181 01; BIC: BPBIBGSF. Титуляр на сметката е „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД. Цената на тръжните книжа не се възстановява! Моля, в платежното нареждане за основание да се записва „Тръжни книжа за тръжна процедура 168 от 16.10.2020 г.”.

 

6. Тръжните книжа се получават в офиса на дружеството – гр. София, п.к.1000, ул. Искър № 8, от 9,00 до 15,00 часа в работни дни, след представяне на оригинал или заверено копие на платежното нареждане за платени тръжни книжа, съгласно т. 4 и т. 5 и заверено копие на документ, по смисъла на т. 3.

7. Тръжните документи съдържат следната информация:

7.1. Пълен списък на предлаганото имущество с включенa начална продажна цена – Приложение 1.

7.2. Условията за участие в тръжната процедура – Приложение 2.

7.3. Проект на договор за покупко-продажба - Приложение 3.