ОБЯВА № 172 от 16.10.2020 г. за откриване на процедура за продажба на ОБВВПИ

Продажба на оръжие и боеприпаси собственост на МО

1. Предмет на продажбата оръжие и  боеприпаси  собственост на МО. Същите ще се предлагат „анблок” – за цялото количество от Списъка.

2. Краен срок за закупуване и получаване на тръжни книжа – до 15.00 часа на 22.10.2020 г.

3. Кандидатите трябва да притежават разрешение за търговия с ОБВВПИ, получено при условията и по реда на ЗОБВВПИ и Правилника за неговото прилагане, и/или лиценз или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

4. За закупуване на тръжни книжа (в т.ч. списък на предлаганото за продажба имущество) се заплащат 60.00 (шестдесет) лева с включен ДДС.

5. Цената на тръжните книжа се заплаща по банков път, по сметка в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД;

IBAN: BG 52 BPBI 7942 1020 4181 01; BIC: BPBIBGSF. Титуляр на сметката е „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД. Цената на тръжните книжа не се възстановява! Моля, в платежното нареждане за основание да се записва „Тръжни книжа за тръжна процедура 172 от 16.10.2020 г.”.

 

6. Тръжните книжа се получават в офиса на дружеството – гр. София, п.к.1000, ул. Искър № 8, от 9,00 до 15,00 часа в работни дни, след представяне на оригинал или заверено копие на платежното нареждане за платени тръжни книжа, съгласно т. 4 и т. 5 и заверено копие на документ, по смисъла на т. 3.

7. Тръжните документи съдържат следната информация:

7.1. Пълен списък на предлаганото имущество с включенa начална продажна цена – Приложение 1.

7.2. Условията за участие в тръжната процедура – Приложение 2.

7.3. Проект на договор за покупко-продажба - Приложение 3.